หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ค่ะ

 
 

อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสินค้า OTOP
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดปลาดุก
 
   
 
นบ0023.3/ว612 เร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี พ.ศ.2563 - 2567  [ 23 พ.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว2370 ขอแจ้งและส่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561  [ 23 พ.ค. 2562 ]    
 
นบ 0023.1/606 มอบหมายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ในการเข้าสู่มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. นายอำเภอเมืองนนทบุรี  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
นบ 0023.1/607 มอบหมายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ในการเข้าสู่มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. นายอำเภอบางบัวทอง  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
นบ 0023.1/608 มอบหมายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ในการเข้าสู่มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. นายอำเภอปากเกร็ด  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
นบ 0023.1/ว2361 ขอเชิญร่วมประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น จังหวัดนนทบุรี ครั้ง 5/2562  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
นบ 0023.1/604 มอบหมายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ในการเข้าสู่มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. นายอำเภอบางใหญ่  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
นบ 0023.3/ว 597 โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สอนระบบ 2 ภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาแมนดาริน จีนกลาง สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว 595 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปีที่ 4  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
นบ 0023.3/ว596 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำและสมาชิกชุมชน ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.4/ว2357 ประชุมชี้แจ้งการมอบอำนาจ เจ้าท่า แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.5/ว589 โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.5/ว2299 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 4/2562  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว602 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักประกะนรายได้สุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่ เขต 4 สระบุรี  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.4/ว590 ขอความร่วมมือสอบข้อมูลทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 442
   
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ส.ค. 2560